T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABELEN

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.karolinmazowsze.pl

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin, dalej Centrum, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.karolinmazowsze.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-26
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część nagrań wideo nie posiada napisów,
 • większość multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych,
 • większość multimediów nie posiada audiodeskrypcji,
 • niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,
 • na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń,
 • strona nie ma wersji kontrastowej.
WYŁĄCZENIA
 • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
SKRÓTY KLAWIATUROWE
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Pasieczna
 • E-mail: info@mazowsze.waw.pl
 • Telefon: (+48) 22 208 81 07
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • E-mail organu odwoławczego: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
 • Telefon: (+48) 22 597 91 00, czynny w godz. 8.00-16.00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Najłatwiej dojechać do Centrum samochodem lub autokarem. Najbliższy transport publiczny to przystanek kolejowy WKD Otrębusy, oddalony o około 1 km od obiektu. Droga do Centrum prowadzi przez park. Wchodzi się do niego przez furtkę obok budynku ochrony. Po prawej stronie furtki znajduje się brama wjazdowa, otwarta w godzinach pracy Centrum. Wjazd na teren parku nie jest możliwy. Brukowane alejki prowadzą do Centrum z lewej i prawej strony klombu. Centrum mieści się w zabytkowym pałacu, przez co nie jest możliwy montaż platformy przyschodowej, rampy lub podnośnika przy wejściu frontowym.

Budynek Centrum jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostęp możliwy jest wyłącznie z asystą. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy Sali Widowiskowej zespołu „Mazowsze”, w odległości około 200 m od budynku Centrum.
WEJŚCIE DO BUDYNKU
Budynek posiada dwa wejścia: frontowe oraz boczne, przez szklany łącznik, dla osób z niepełnosprawnością motoryczną.
 • Wejście frontowe

Wejście frontowe nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Do drzwi frontowych prowadzą schody z niską balustradą.

 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością motoryczną
Wejście boczne, przez szklany łącznik, jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Drzwi znajdują się na poziomie gruntu, po lewej stronie od wejścia frontowego. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Na wprost szatni znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Na prawo od wejścia znajdują się schody, z platformą przyschodową dla wózków inwalidzkich.
Drzwi, korytarze, schody, winda, poruszanie się po budynku, szatnia, hol główny
 • Poruszanie się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością motoryczną
Na poziom ekspozycji wiodą dwa biegi schodów, wyposażone w dwie platformy. Platformy są przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, których długość i szerokość nie przekracza 75 cm i 68 cm. Osoba z niepełnosprawnością motoryczną czterokończynową ma możliwość skorzystania z podnośnika tylko przy pomocy asysty. Asystę może zapewnić również personel Centrum. Na poziomie ekspozycji (poziom 0) po lewej stronie korytarza prowadzącego do holu głównego znajduje się pierwsza sala ekspozycyjna. Dalej po lewej i prawej stronie korytarza prowadzącego do holu głównego, mieszczą się toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością motoryczną znajduje się po prawej stronie korytarza. Przed holem głównym, z prawej strony korytarza, znajduje się szatnia, a następnie kasa biletowa.

W budynku przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda wyposażona w wypukłe przyciski oraz informację głosową. Winda znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie, za holem głównym. Winda pozwala dostać się na kolejny poziom ekspozycji (poziom 1).
 • Poruszanie się po budynku od wejścia frontowego
W przedsionku budynku, na szczycie schodów po prawej stronie, znajduje się okienko kasy biletowej, a następnie drzwi do holu głównego. W holu głównym korytarz prowadzi w lewą i prawą stronę. W lewym korytarzu znajduje się szatnia. Następnie po lewej i prawej stronie tego korytarza mieszczą się toalety, w tym po lewej stronie toaleta dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Kierunek zwiedzania rozpoczyna się w holu głównym i dalej prowadzi prawym korytarzem. W końcu tego korytarza, po lewej stronie, znajduje się winda.
Kasa biletowa, toalety, ekspozycja
Kasa biletowa nie posiada pętli indukcyjnej. Pomieszczenie kasjera oddzielone jest szybą. Przedsionek budynku z okienkiem kasowym nie jest wygłuszony.

Toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnością motoryczną, są dostępne dla zwiedzających na poziomie 0. W toalecie dla osób z niepełnosprawnością motoryczną jest przewijak. Na poziomie 1 nie ma toalet.

Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie mają progów. W budynku brak różnic poziomów korytarzy i pomieszczeń. Początek i koniec schodów są oznakowane w sposób kontrastowy.
Elementy komunikacyjno-informacyjne
Brak wskazówek dotyczących poruszania się po parku i budynku w formie tabliczek informacyjnych z tekstem pisanym, piktogramami oraz audiodeskrypcji. Brak tyflomap oraz podpisów budynku i sal w alfabecie Braille’a. Pętla indukcyjna znajduje się tylko w sali edukacyjnej, gdzie prowadzone są między innymi warsztaty i prelekcje, ale można z niej skorzystać także w innych celach.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie zapewniamy usługi tłumacza migowego.

Nie zapewniamy usługi tłumaczenia wideo na język migowy.

INFORMACJE DODATKOWE

Całkowitą dostępność strony internetowej Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” zapewni dodanie nowych funkcjonalności. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów.

 

Jeśli w opisie Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Katarzyną Pasieczną
e-mail: info@mazowsze.waw.pl, telefon: (+48) 22 208 81 07. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Pasieczną – e-mail: info@mazowsze.waw.pl, telefon: (+48) 22 208 81 07.

APLIKACJE MOBILNE
Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” nie posiada aplikacji mobilnych.