T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABELEN

Projekt UE

Pałac Karolin po renowacji, zielona, zadbana trawa, bukszpany wycięte w układające się słowo "Mazowsze"
„Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
W 2017 roku, aby wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karolina oraz poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną zespołu „Mazowsze”, rozpoczęto prace nad projektem „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Projekt ten został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace remontowe
i modernizacyjne pałacu, przygotowujące budynek do pełnienia roli siedziby Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, zakończyły się w roku 2020.
Korytarz we wnętrzach Pałacu Karolin, na podłodze kolorowy, pasiasty dywan, po lewej stronie manekin ubrany w kostium kosyniera.
Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”
Otwarcie Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w dniu 2 września 2021 r. to ostatni etap przedsięwzięcia, w ramach którego we wnętrzach odrestaurowanego pałacu stworzona została wystawa stała będąca pełną koloru i muzyki podróżą śladem polskiej kultury, która również stanowiła inspirację dla twórców Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Na ekspozycji harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski, gdzie w poszczególnych salach ekspozycyjnych możemy zapoznać się z barwnym i różnorodnym folklorem Pomorza, Warmii i Mazur, Mazowsza Wschodniego i Podlasia, Mazowsza Zachodniego, Wielkopolski i Kujaw, Śląska oraz Małopolski.
Ekspozycja z sali Mazowsze Zachodnie, na środku para manekinów w kostiumie łowickim, w gablocie po prawej instrumenty z tego regionu.
Ekspozycja
Oprócz przedstawienia ludowej regionalnej muzyki, pieśni, tańca i strojów, wystawa ukazuje piękno tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka, wywodzących się z tańców ludowych. Drugim wątkiem ekspozycji jest ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci widowiska muzycznego zawierającego elementy muzyki i tańca. Motywy ludowe oraz charakterystyczne dla danych regionów figury taneczne stanowią podstawę budowania poszczególnych suit ze zgrabnie skomponowaną choreograficzną opowieścią. „Perła w koronie Rzeczypospolitej” oraz „Ambasador Kultury Polskiej” to część ekspozycji, która została poświęcona historii i działalności zespołu „Mazowsze”.
Rewitalizacja Pałacu Karolin
archiwalne zdjęcie Pałacu od strony parku, zdjęcie czarno-białe, 1945 rokPałac Karolin od strony parku, podczas renowacji, ogrodzony płotem ochronnyWejście do Pałacu podczas remontu, budynek obstawiony metalowym rusztowaniemFoyer przed renowacją, zdjęta podłoga, brudne ściany, zakurzona przestrzeń, zniszczone oknaFoyer podczas remontu, brak podłogi, zdrapane ścianyKorytarz przed renowacją w Pałacu KarolinBudowa klatki schodowej, drewniane podstopnice, po lewej drabiny, druty wystają ze ścianPuste, białe pomieszczenie podczas remontu, w prawym rogu metalowa taczkaWnętrze Pałacu podczas renowacji, puste ściany, zerwana podłoga, na środku metalowe rusztowaniePałac Karolin w zimowej scenerii, podczas remontu, ogrodzony metalowym płotemJedna z sal w Pałacu, na ścianach wyczyszczone ściany z cegły, po prawej pod oknem stoi metalowe rusztowanie.Fragment elewacji, namalowane liście oraz kwiaty kasztanowca znajdują się na ścianie pod dachemFoyer na parterze w Pałacu Karolin, na ścianach cztery rzędy ekranów, na nich animacja z członkami Zespołu w kostiumach z różnych regionów Polski (kostium krzczonowski, kostium kujawski), na suficie duży, biały żyrandol w formie kwiatuKorytarz w Pałacu Karolin, na podłodze pasiasty dywan, po lewej kolorowa szyba, po prawej manekin w ubraniu kosynieraEkspozycja z sali Mazowsze Wschodnie i Podlasie, drewniana wycinanka, na środku para manekinów ubrana w kostium regionalnySala poświęcona Mazowszu, po prawej codzienny ubiór damski, po lewej oś czasu oraz przyklejone do ściany zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Zespołu
1 /
Pałac Karolin od strony parku, rzeźba Tadeusza Sygietyńskiego z batutą.
Cele projektu
Celem ogólnym projektu „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” była poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

Natomiast celem bezpośrednim projektu było zwiększenie dostępności infrastruktury kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Powyższe cele wpisywały się w cele osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, jak również stworzenie i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury.
Sala rekreacyjna przygotowana na warsztaty wycinanki, dwa stoły i krzesełka dookoła. Na blatach kolorowe kartki i nożyczki.
Założenia projektowe
Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej zespołu „Mazowsze”, zarówno regionalnie, jak i w skali kraju. Doprowadziła ponadto do poprawy jakości i atrakcyjności polskiej oferty kulturalnej, lepszej jej dystrybucji oraz lepszego wykorzystania obiektów kultury. Wzrosła tym samym atrakcyjność dla mieszkańców i turystów, co przekłada się na wzrost dochodów z turystyki i kultury.

Dbałość o dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne jak i niematerialne, sprzyja zachowaniu tradycji kulturowych mieszkańców, sprzyja rozwojowi turystyki przyczyniając się do społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Dzięki ciekawemu programowi edukacyjnemu i kulturowemu projekt przyczynia się do wyrównywania możliwości dostępu do kultury, również w odniesieniu do grup defaworyzowanych. Realizacja projektu poprzez swoje oddziaływanie ma wpływ na wzrost kompetencji kulturowych oraz kreatywności społeczeństwa.
Wejście do Pałacu Karolin, nad drzwiami napis "Mazowsze".
Rezultaty i planowane efekty
Rezultatami projektu jest poprawa warunków eksponowania i promocji folkloru, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa
w kulturze realizowane poprzez:
  1. umożliwienie uczestnictwa szerokim grupom odbiorców w programie kulturalnym i edukacji kulturalnej wysokiej jakości;
  2. włączenie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do interesującego programu kulturalnego i edukacji kulturalnej;
  3. szersze możliwości rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczności lokalnej i mieszkańców kraju;
  4. zwiększenie powierzchni infrastruktury do prowadzenia wysokiej jakości i nowatorskich działań kulturalnych i edukacyjnych;
  5. zmniejszanie różnic społecznych wynikających z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej,
  6. rozwój integracji społeczności lokalnej i budowy kapitału społecznego opartego na zinstytucjonalizowanej działalności kulturalnej i edukacyjnej,
  7. wspieranie i ochrona kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego,
  8. wykorzystanie możliwości promocji Zespołu „Mazowsze” w kraju i zagranicą,
  9. korzystne postrzeganie Instytucji przez społeczeństwo.
Pałac Karolin
Efekty realizacji
Bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu są mierzone wskaźnikami:
- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
- liczba zakupionego trwałego wyposażenia: 335 szt.
- liczba zmodernizowanych wystaw stałych: 1 szt.

W wyniku realizacji projektu udostępniona została dodatkowa przestrzeń w Pałacu Karolin z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną w liczbie 569,94 m2, co daje wzrost powierzchni użytkowej dostępnej dla zwiedzających o 334,75%.
Rezultatami projektu będzie:
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 11 511;
- liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem: 14 410.

Wskaźnik rezultatu:
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 3.
Pałac Karolin z lotu ptaka, barwy jesieni w otaczającym Pałac parku.
Pałac Karolin
Poddane modernizacji i renowacji wnętrza zabytku oraz nowa aranżacja wystawy ułatwiły organizację dodatkowych aktywności kulturalnych dla szerokiego spektrum odbiorców. Wykonane prace pozwoliły na stworzenie i wykorzystanie nowych przestrzeni wystawienniczych, co pozwoliło na poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Dzięki realizacji projektu zachowany został zabytkowy obiekt z 1911 r., którego historia związana jest z powstaniem i rozwojem największego zespołu upowszechniającego wiedzę o tańcu i muzyce folklorystycznej, jakim jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
Finansowanie
Wartość projektu: 25 761 564,81 zł

Środki UE: 13 208 490,31 zł

Środki Województwa Mazowieckiego: 12 553 074,50 zł
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego